Säh­kö­ener­gian hin­ta heit­te­lee ja moni oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va kar­toit­taa kodis­taan sääs­tö­koh­tei­ta. Ensim­mäi­se­nä mie­leen saat­taa tul­la säh­kön­ku­lu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­nen vähen­tä­mäl­lä eri­lais­ten säh­kö­lait­tei­den käyt­töä. Jot­kut las­ke­vat huo­neil­man läm­pö­ti­laa ja sää­tä­vät esi­mer­kik­si läm­min­ve­si­va­raa­jan läm­pö­ti­lan tur­val­li­seen minimiin.

Help­po ja suh­teel­li­sen edul­li­nen rat­kai­su ener­gian sääs­tä­mi­seen löy­tyy ylä­poh­jan lisäe­ris­tyk­ses­tä. 1980-luvul­ta aina vuo­teen 2000 saak­ka raken­ne­tuis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­teen pak­suus on alun­pe­rin ollut 250-300 mm puhallusvillaa.

Kun ote­taan huo­mioon sil­loi­nen puhal­lus­vil­lan pai­nu­ma, voi eris­tet­tä olla oman kodin ylä­poh­ja­ra­ken­teis­sa jopa alle 200 mm. Pie­ni eris­te­vah­vuus tar­koit­taa suur­ta läm­mön­lä­päi­sy­ker­roin­ta. Jos 200 mm eris­te­vah­vuus tupla­taan lisäe­ris­tyk­sel­lä, läm­mön­lä­päi­sy­ker­roin pie­ne­nee yli 50 pro­sen­til­la. Yli 50 pro­sen­tin läm­mön­lä­päi­sy­ker­toi­men muu­tos voi tuo­da kotii­si jopa yli 1200 kilowat­ti­tun­nin vuosisäästöt.

Lisäe­ris­tyk­sen hin­nat ovat usein mal­til­li­set ja inves­toin­ti mak­saa itsen­sä takai­sin nopeas­ti. Esi­merk­ki­nä 100-neliöi­sen oma­ko­ti­ta­lon lisäe­ris­tys­kus­tan­nus on arviol­ta 1000-1500 euroa ja vuo­tui­set sääs­töt ener­gia­kus­tan­nuk­sis­sa 200-400 euroa riip­puen säh­kö­ener­gian hintatasosta.

Lisäe­ris­tys on yksi jär­ke­vim­mis­tä toi­men­pi­teis­tä, jol­la voi­daan alen­taa oma­ko­ti­ta­lon säh­kön­ku­lu­tus­ta ja samal­la lisä­tä asumismukavuutta.