Arvoi­sa yhteis­työ­kump­pa­nim­me, 

Olem­me siir­ty­neet säh­köi­seen las­ku­tuk­seen ja vas­taa­no­tam­me las­kut vain säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole mah­dol­li­suut­ta toi­mit­taa verk­ko­las­ku­ja tai lähet­tää las­ku­ja säh­kö­pos­til­la, voit­te lähet­tää pape­ri­las­kut skan­naus­pal­ve­luo­soit­tee­seen.
Emme vas­taa­no­ta las­ku­ja käyn­tio­soit­tee­seem­me. 

1. Verk­ko­las­kut
Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy, 2825236-5 

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003728252365
Ope­raat­to­ri: Maven­ta (003721291126)
Välit­tä­jä­tun­nus pank­ki­ver­kos­ta lähe­tet­täes­sä: DABA­FIHH*
*Käyt­tä­kää tätä välit­tä­jä­tun­nus­ta mikä­li käy­tös­sän­ne ole­vas­ta verk­ko­las­ku­tus­oh­jel­mas­ta ei voi lähet­tää las­ku­ja suo­raan Maven­tan välit­tä­jä­tun­nuk­sel­le. 

2. Las­ku­jen vas­taan­ot­to säh­kö­pos­tit­se skan­naus­pal­ve­luun
Toi­vom­me, että lähe­tät­te tähän osoit­tee­seen ainoas­taan las­ku­ja.
Las­kut lähe­te­tään pal­ve­luun säh­kö­pos­tin PDF-muo­toi­si­na lii­te­tie­dos­toi­na ja las­kun liit­tei­den tulee olla samas­sa tie­dos­tos­sa itse las­kun kans­sa. 

Säh­kö­pos­ti­las­kun osoi­te: 28252365@scan.netvisor.fi 

 • Voit lähet­tää usei­ta las­ku­ja yhdes­sä säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä, kun­han jokai­nen las­ku on eril­li­se­nä lii­te­tie­dos­to­na. Kai­kil­la tie­dos­toil­la tulee olla eri nimi. 
 • Yhden säh­kö­pos­tin mak­si­mi­ko­ko on 5Mb. 
 • PDF-tie­dos­to­jen tulee olla aito­ja PDF-doku­ment­te­ja (PDF- ver­sio 1.3 tai uudem­pi). 
 • PDF-tie­dos­tot eivät saa olla lukit­tu­ja tai sala­sa­nal­la suo­jat­tu­ja. 
 • Doku­men­tin ulko­mit­ta voi olla mak­si­mis­saan 210 x 297 mm. 
 • Liit­teen nimen sal­li­tut mer­kit ovat taval­li­sia kir­joi­tus­merk­ke­jä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käy­tä eri­kois­merk­ke­jä liit­tei­den nimeämiseen.


3. Las­ku­jen vas­taan­ot­to pos­tit­se skan­naus­pal­ve­luun
Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täy­del­li­si­nä sekä las­kus­sa että kir­je­kuo­res­sa, jot­ta las­ku voi­daan välit­tää nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti vas­taa­not­ta­jal­leen. 

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy

28252365
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan 

  • Lähe­tät­hän skan­nauso­soit­tee­seen ainoas­taan las­ku­ma­te­ri­aa­lia. Nämä pos­tit lue­taan auto­maat­ti­ses­ti yri­tyk­sem­me res­kont­raan, eikä mikään muu mate­ri­aa­li (esi­mer­kik­si kui­tit, lii­ke­lah­jat, luot­to­kor­tit ja pää­sy­li­put) saa­vu­ta vas­taa­not­ta­jaan­sa tätä kaut­ta. 
  • Käy­tät­hän mie­lui­ten teks­tis­sä vain mus­taa väriä val­koi­sel­la poh­jal­la: se antaa sel­keim­män lop­pu­tu­lok­sen las­kun tie­to­jen tun­nis­tus­ta varten.
  • Ethän käy­tä niit­te­jä skan­naus­pal­ve­luun lähe­te­tyis­sä laskuissa