LVI-palvelut Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueilla

Tar­joam­me kaik­ki tar­vit­se­ma­si LVI-työt luo­tet­ta­vas­ti ja tehok­kaas­ti. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä Kan­ta-Hämeen ja Uuden­maan alu­eel­la aina pie­nem­mis­tä LVI-asen­nuk­sis­ta kat­ta­viin putkisaneerauksiin.

Kaikenkokoiset LVI-työt

Pal­ve­lem­me uudis- ja sanee­raus­koh­tei­den LVI-asen­nuk­sis­sa, -huol­lois­sa, kor­jauk­sis­sa, -remon­teis­sa, ja -eris­tyk­sis­sä. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa ilman­vaih­to­työt ja -huol­lot, lat­tia­läm­mi­tys­työt sekä vesi­ka­lus­tei­den kor­jauk­set ja asen­nuk­set. Huo­leh­dim­me myös läm­min­ve­si­va­raa­jien vaih­dois­ta, pesu­ko­nei­den kyt­ken­nöis­tä, vie­mä­ri­töis­tä sekä koko­nais­val­tai­sis­ta putkiremonteista.

Toteu­tam­me myös esi­mer­kik­si koko­nais­val­tai­set kyl­py­huo­ne- ja WC-remon­tit mukaan lukien put­ki­työt, kalus­tei­den asen­nuk­set ja pin­to­jen remontoinnin.

LVI-palveluita nopeallakin varoitusajalla

LVI-töis­sä pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me myös nopeal­la varoi­tusa­jal­la esi­mer­kik­si sil­loin, jos put­ki­vuo­to yllät­tää. Tulem­me pai­kal­le ja kat­kai­sem­me veden­tu­lon, pai­kan­nam­me vian ja tulp­paam­me sen nopeas­ti ja turvallisesti.

Paras tapa ehkäis­tä vesi­va­hin­got on teet­tää put­ki­re­mont­ti ajoissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!