Puhallusvillan asennukset asiantuntevasti ja kattavasti Etelä-Suomen alueella 

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus on eri­kois­tu­nut puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mi­seen. Asen­nam­me koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la puhal­lus­vil­lat niin uudis- kuin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin sekä lisäe­ris­tys­koh­tei­siin. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta että talo­yh­tiöi­tä, ja olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös aliurakointiin.

Puhallusvillojen tuotevalikoima

Isover Insulsafe

Olem­me yksi Iso­ve­rin val­tuut­ta­mis­ta puhal­lusu­ra­koit­si­jois­ta. Asen­nam­me koh­tei­siim­me läm­mö­ne­ris­tyk­seen tar­koi­tet­tua ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­laa, joka on teh­ty pää­osin kier­rä­tys­la­sis­ta. Läm­mö­ne­ris­tyk­sen lisäk­si ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­la toi­mii erin­omai­se­na äänieristeenä.

Hunton Nativo

Hun­ton Nati­vo- puu­kui­tue­ris­te on nor­ja­lais­ten kuusi­met­sien puu­kui­tuun perus­tu­va raken­nuse­ris­te. Puhal­let­ta­va puu­ikui­tue­ris­te on aikaa sääs­tä­vä ja kus­tan­nus­te­ho­kas läm­mö­ne­ris­te. Hun­ton Nati­vo -puhal­lus­vil­lan kevyt raken­ne tekee sii­tä hel­pos­ti asen­net­ta­van kai­ken­lai­siin raken­tei­siin niin ylä­poh­jiin, kuin lat­tia- ja seinäpuhalluksiinkin. 

Rockwool Granulate Pro

ROCKWOOL Gra­nu­la­te Pro puhal­lus­ki­vi­vil­la on val­mis­tet­tu vet­tä ja kos­teut­ta hyl­ki­väs­tä kivi­vil­las­ta. Tämän kivi­vil­lan hyvät palo-, kos­teus- ja ääne­ne­ris­tä­vyy­so­mi­nai­suu­det teke­vät raken­teis­ta laa­duk­kai­ta ja pit­käi­käi­siä. Puhal­lus­ki­vi­vil­la sovel­tuu niin uudis- kuin sanee­raus­ra­ken­ta­mi­seen ja lisäeristyksiin

Asennamme puhallusvillaa kattavasti Etelä-Suomen alueella

 

Monipuolinen puhallusvilla

Uudis­ra­ken­ta­mi­sen lisäk­si puhal­lus­vil­laa voi­daan käyt­tää kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen sekä lisäe­ris­tee­nä. Vil­laa voi­daan käyt­tää lisäe­ris­tee­nä myös niin, ettei van­haa vil­laa tar­vit­se ensin poistaa

Huo­no­kun­toi­nen, van­ha eris­te on kui­ten­kin hyvä pois­taa ennen uuden vil­lan puhal­ta­mis­ta, jot­ta voi­daan saa­vut­taa paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös suur­te­hoi­mu­roin­nit mm. van­ho­jen vil­lo­jen poistamiseen.

Puhallusvillan asentaminen

Asen­nam­me puhal­lus­vil­lat kai­ken­lais­ten raken­nus­ten ylä­poh­jiin, niin vaa­ka­suo­riin kuin onte­lo­mal­li­siin, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Jot­ta halut­tu lop­pu­tu­los voi­tai­siin saa­vut­taa, tulee puhal­lus­vil­la asen­taa niin, että se täyt­tää koko­naan sil­le vara­tun alueen.

Sopi­muk­sen mukaan tar­kis­tam­me puhal­lus­vil­lan asen­ta­mi­sen yhtey­des­sä myös räys­täi­den tuu­le­noh­jauk­set. Toi­mi­vat ja asian­mu­kai­ses­ti asen­ne­tut tuu­le­noh­jai­met estä­vät läm­mö­ne­ris­tys­vil­lo­jen liik­ku­mi­sen. Tar­vit­taes­sa asen­nam­me koh­tee­seen tuu­le­noh­jai­met ennen puhal­lus­vil­lo­jen asentamista.

Kun­nol­li­set kul­kusil­lat hel­pot­ta­vat puhal­lus­vil­lan asen­nus­töi­tä ja ovat vält­tä­mät­tö­mät myö­hem­pää ylä­poh­jas­sa liik­ku­mis­ta var­ten. Tar­vit­taes­sa voim­me asen­taa koh­tee­seen myös kul­kusil­lat ennen vil­lo­jen asentamista.

Energiansäästölaskuri

ISO­VER -ener­gia­sääs­tö­las­ku­ri las­kee sääs­töt U-arvo­jen ero­tuk­sen ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­sen aste­päi­vä­lu­vun perusteella.Säästöt ovat ainoas­taan suun­taa anta­via, kos­ka las­ken­ta­ta­pa ei ota huo­mioon mui­den teki­jöi­den vai­ku­tus­ta koko­nai­suu­teen (esi­mer­kik­si ikku­nat, ilman­vaih­to, tii­viys, läm­pö­kuor­mat, jne.).Todelliset sääs­töt vaih­te­le­vat koh­teen ja vuo­den sää­olo­suh­tei­den mukaan. Näis­tä syis­tä joh­tuen ISO­VER ei voi ottaa vas­tuu­ta todel­li­sis­ta kus­tan­nus­sääs­töis­tä ver­rat­tu­na las­ku­rin esit­tä­miin säästöihin.

Pää­set ener­gia­sääs­tö­las­ku­riin pai­na­mal­la täs­tä.

Puhallusvillan asennukset myös rahoituksella

Lue lisää pai­na­mal­la täs­tä.

 

Rakentamisen sertifikaatti

Aidon osaa­jan tun­nis­taa Raken­ta­mi­sen ser­ti­fi­kaa­tis­ta. Ser­ti­fi­kaa­tin myöntää Euro­fins Expert Ser­vices Oy.

Olemme oikea valinta, kun etsit ammattitaitoista puhallusvillojen asentajaa uudisrakennus- tai saneerauskohteeseesi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!