Puhallusvillan asennukset asiantuntevasti ja kattavasti Etelä-Suomen alueella

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus on eri­kois­tu­nut puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mi­seen raken­nus­ten ylä­poh­jiin. Asen­nam­me koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la puhal­lus­vil­lat niin uudis- kuin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin sekä lisäe­ris­tys­koh­tei­siin. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta että talo­yh­tiöi­tä, ja olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös aliu­ra­koin­tiin. Vali­koi­miim­me kuu­luu Iso­ver Insul­sa­fe ja Knauf Supa­fil -puhal­lus­la­si­vil­la, STEICOzell-puu­kui­tue­ris­te sekä Rockwool-kivi­vil­la.

Asennamme puhallusvillaa kattavasti Etelä-Suomen alueella

 

Isoverin valtuuttama puhallusurakoitsija

Olem­me yksi Iso­ve­rin val­tuut­ta­mis­ta puhal­lusu­ra­koit­si­jois­ta. Asen­nam­me koh­tei­siim­me läm­mö­ne­ris­tyk­seen tar­koi­tet­tua ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­laa, joka on teh­ty pää­osin kier­rä­tys­la­sis­ta. Läm­mö­ne­ris­tyk­sen lisäk­si ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­la toi­mii erin­omai­se­na äänie­ris­tee­nä.

STEICO -maahantuojan valtuuttama urakoitsija

Olem­me yksi STEICO:n puu­kui­tue­ris­tei­den maa­han­tuo­jan Wool­jack Oy:n val­tuut­ta­mis­ta asen­ta­jis­ta. Käy­täm­me STEICOzell - puu­kui­tue­ris­tet­tä,  joka on ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen, aidos­ta havu­puus­ta val­mis­tet­tu puhal­lus­vil­la. Puu­kui­dun hen­git­tä­vyys takaa koh­tee­see­si hyvän sisäil­man. STEICOzell -puhal­lus­vil­lan kevyt raken­ne tekee sii­tä hel­pos­ti asen­net­ta­van kai­ken­lai­siin raken­tei­siin niin ylä­poh­jiin, kuin lat­tia- ja sei­nä­pu­hal­luk­siin­kin. 

Knauf Supafil - puhallusvilla

Asen­nam­me Knauf -mine­raa­li­vil­laa, joka on val­mis­tet­tu kier­rä­tys­la­sis­ta. Knauf Supa­fil Loft - puhal­lus­vil­la on pölyä­mä­tön, A1 -palo­luok­kaan kuu­lu­va laa­du­kas lasi­vil­lae­ris­te, joka ei kuti­se asen­taes­sa, eikä jäl­ki­kä­teen. Supa­fil Loft puhal­lus­vil­lal­la eris­tät koko raken­nuk­sen tehok­kaas­ti, myös avoi­met ulla­kot ja sul­je­tut raken­teet.  Knauf Iso­la­tion on ainoi­ta Indoor Air Com­fort Gold - ser­ti­fioi­tu­ja eris­tei­tä.

Monipuolinen puhallusvilla

Uudis­ra­ken­ta­mi­sen lisäk­si puhal­lus­vil­laa voi­daan käyt­tää kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen sekä lisäe­ris­tee­nä. Vil­laa voi­daan käyt­tää lisäe­ris­tee­nä myös niin, ettei van­haa vil­laa tar­vit­se ensin pois­taa

Huo­no­kun­toi­nen, van­ha eris­te on kui­ten­kin hyvä pois­taa ennen uuden vil­lan puhal­ta­mis­ta, jot­ta voi­daan saa­vut­taa paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös suur­te­hoi­mu­roin­nit mm. van­ho­jen vil­lo­jen pois­ta­mi­seen.

Puhallusvillan asentaminen

Asen­nam­me puhal­lus­vil­lat kai­ken­lais­ten raken­nus­ten ylä­poh­jiin, niin vaa­ka­suo­riin kuin onte­lo­mal­li­siin, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Jot­ta halut­tu lop­pu­tu­los voi­tai­siin saa­vut­taa, tulee puhal­lus­vil­la asen­taa niin, että se täyt­tää koko­naan sil­le vara­tun alu­een.

Sopi­muk­sen mukaan tar­kis­tam­me puhal­lus­vil­lan asen­ta­mi­sen yhtey­des­sä myös räys­täi­den tuu­le­noh­jauk­set. Toi­mi­vat ja asian­mu­kai­ses­ti asen­ne­tut tuu­le­noh­jai­met estä­vät läm­mö­ne­ris­tys­vil­lo­jen liik­ku­mi­sen. Tar­vit­taes­sa asen­nam­me koh­tee­seen tuu­le­noh­jai­met ennen puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mis­ta.

Kun­nol­li­set kul­kusil­lat hel­pot­ta­vat puhal­lus­vil­lan asen­nus­töi­tä ja ovat vält­tä­mät­tö­mät myö­hem­pää ylä­poh­jas­sa liik­ku­mis­ta var­ten. Tar­vit­taes­sa voim­me asen­taa koh­tee­seen myös kul­kusil­lat ennen vil­lo­jen asen­ta­mis­ta.

Olemme oikea valinta, kun etsit ammattitaitoista puhallusvillojen asentajaa uudisrakennus- tai saneerauskohteeseesi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!