Puhallusvillan asennukset asiantuntevasti Hämeessä ja Uudellamaalla

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus on eri­kois­tu­nut puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mi­seen raken­nus­ten ylä­poh­jiin. Asen­nam­me koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la puhal­lus­vil­lat niin uudis- kuin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin sekä lisäe­ris­tys­koh­tei­siin. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta että talo­yh­tiöi­tä, ja olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös aliu­ra­koin­tiin.

Isoverin valtuuttama puhallusurakoitsija

Olem­me yksi Iso­ve­rin val­tuut­ta­mis­ta puhal­lusu­ra­koit­si­jois­ta. Asen­nam­me koh­tei­siim­me läm­mö­ne­ris­tyk­seen tar­koi­tet­tua ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­laa, joka on teh­ty pää­osin kier­rä­tys­la­sis­ta. Läm­mö­ne­ris­tyk­sen lisäk­si ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­la toi­mii erin­omai­se­na äänie­ris­tee­nä.

Turvallinen puhallusvilla

Käyt­tä­mäm­me ISO­VER Insul­Sa­fe -puhal­lus­vil­la kuu­luu palo­luok­kaan A1, mikä tar­koit­taa, että se on pala­ma­ton raken­nus­ma­te­ri­aa­li.

Uudis­ra­ken­ta­mi­sen lisäk­si puhal­lus­vil­laa voi­daan käyt­tää kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen sekä lisäe­ris­tee­nä. Vil­laa voi­daan käyt­tää lisäe­ris­tee­nä myös niin, ettei van­haa vil­laa tar­vit­se ensin pois­taa. Insul­Sa­fe on tur­val­li­nen lisäe­ris­te riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä eris­te­ma­te­ri­aa­lia (mine­raa­li­vil­laa, puu­kui­tue­ris­tet­tä, sahan­pu­rua) koh­tees­sa on aikai­sem­min käy­tet­ty.

Huo­no­kun­toi­nen, van­ha eris­te on kui­ten­kin hyvä pois­taa ennen uuden vil­lan puhal­ta­mis­ta, jot­ta voi­daan saa­vut­taa paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa myös suur­te­hoi­mu­roin­nit mm. van­ho­jen vil­lo­jen pois­ta­mi­seen.

Puhallusvillan asentaminen

Asen­nam­me puhal­lus­vil­lat kai­ken­lais­ten raken­nus­ten ylä­poh­jiin, niin vaa­ka­suo­riin kuin onte­lo­mal­li­siin, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Jot­ta halut­tu lop­pu­tu­los voi­tai­siin saa­vut­taa, tulee puhal­lus­vil­la asen­taa niin, että se täyt­tää koko­naan sil­le vara­tun alu­een.

Sopi­muk­sen mukaan tar­kis­tam­me puhal­lus­vil­lan asen­ta­mi­sen yhtey­des­sä myös räys­täi­den tuu­le­noh­jauk­set. Toi­mi­vat ja asian­mu­kai­ses­ti asen­ne­tut tuu­le­noh­jai­met estä­vät läm­mö­ne­ris­tys­vil­lo­jen liik­ku­mi­sen. Tar­vit­taes­sa asen­nam­me koh­tee­seen tuu­le­noh­jai­met ennen puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mis­ta.

Kun­nol­li­set kul­kusil­lat hel­pot­ta­vat puhal­lus­vil­lan asen­nus­töi­tä ja ovat vält­tä­mät­tö­mät myö­hem­pää ylä­poh­jas­sa liik­ku­mis­ta var­ten. Tar­vit­taes­sa voim­me asen­taa koh­tee­seen myös kul­kusil­lat ennen vil­lo­jen asen­ta­mis­ta.

Olemme oikea valinta, kun etsit ammattitaitoista puhallusvillojen asentajaa uudisrakennus- tai saneerauskohteeseesi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Asennamme puhallusvillat seuraavilla paikkakunnilla:

Akaa, Asik­ka­la, Hami­na, Har­to­la, Hat­tu­la, Haus­jär­vi, Hei­no­la, Hir­ven­sal­mi, Hol­lo­la, Hyvin­kää, Hämeen­lin­na, Iit­ti, Janak­ka­la, Jout­sa, Kot­ka, Kou­vo­la, Kuh­moi­nen, Kär­kö­lä, Lah­ti, Lap­peen­ran­ta, Lemi, Lop­pi, Luhan­ka, Luu­mä­ki, Mie­hik­kä­lä, Mik­ke­li, Mänt­sä­lä, Män­ty­har­ju, Ori­mat­ti­la, Padas­jo­ki, Per­tun­maa, Puk­ki­la, Pyh­tää, Päl­kä­ne, Rii­hi­mä­ki, Savi­tai­pa­le, Sys­mä, Tai­pal­saa­ri, Val­kea­kos­ki, Viro­lah­ti

Katso video! - Yläpohjan eristys puhallusvillalla

Olemme oikea valinta, kun etsit ammattitaitoista puhallusvillojen asentajaa uudisrakennus- tai saneerauskohteeseesi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!