Uudis- ja saneerausrakentamisen palveluita Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla

Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, talo­yh­tiöi­tä ja raken­nus­liik­kei­tä uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa Kan­ta-Hämeen alu­eel­la ja tar­vit­taes­sa myös Uudellamaalla.

Toteu­tam­me sekä pie­nem­mät huo­neis­to­sa­nee­rauk­set yksi­tyis­asiak­kai­den toi­vei­den mukaan että suu­ret pro­jek­tit esi­mer­kik­si raken­nus­liik­kei­den aliu­ra­koin­ti­na. Teem­me jat­ku­vas­ti yhteis­työ­tä myös tun­net­tu­jen talo­teh­tai­den kans­sa. Niin pie­net kuin suu­ret ja vaa­ti­vat­kin pro­jek­tit vie­dään aina lop­puun täs­mäl­li­ses­ti aika­tau­lus­ta ja sovi­tuis­ta hin­nois­ta kiin­ni pitäen.

Kaikenkokoiset saneeraukset asiakkaan tarpeiden mukaan, myös avaimet käteen -periaatteella

Sanee­raam­me mie­lel­läm­me kai­ken­lai­sia koh­tei­ta: pien­ta­lo­ja, kesä­mök­ke­jä sekä rivi- ja ker­ros­ta­lo­huo­neis­to­ja. Teem­me työt asiak­kaan toi­vei­den sekä koh­teen kun­non vaa­ti­mien tar­pei­den mukaan niin sisäl­tä kuin ulkoakin.

Toteu­tam­me koko­nais­val­tai­set keit­tiö-, kyl­py­huo­ne- ja sau­na­re­mon­tit sekä pie­nem­mät pin­ta­re­mon­tit, kuten maa­lauk­set ja lat­tioi­den uusi­mi­set. Teem­me tar­vit­taes­sa myös esi­mer­kik­si jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set maa­lauk­sis­ta pane­loin­tei­hin. Panos­tam­me jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me vii­meis­tel­tyyn työn­jäl­keen, myös kai­kis­ta pie­nim­mis­sä yksi­tyis­koh­dis­sa, jot­ta asia­kas voi­si olla lop­pu­tu­lok­seen sata­pro­sent­ti­ses­ti tyytyväinen.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Tar­joam­me­kin raken­nus- ja sanee­raus­koh­tei­siim­me myös luo­tet­ta­vat LVI-asen­nuk­set ja -kor­jauk­set. Kun tilaat remon­tin meil­tä, saat kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut hel­pos­ti saman katon alta. Tutus­tu LVI-pal­ve­lui­him­me tääl­tä.

Kuvagalleria toteuttamistamme kohteista

Näyttökuva 2020-6-27 kel­lo 9.16.51
Näyttökuva 2020-6-27 kel­lo 9.17.49
Näyttökuva 2020-6-27 kel­lo 9.16.13
Näyttökuva 2020-6-27 kel­lo 9.17.12
Näyttökuva 2020-11-12 kel­lo 7.37.49
2b7c2674-eac1-40ec-a67c-9f27206a2054
3a82a9a3-4266-4fa4-893c-2113efb308a5
8b91edb2-db67-43a2-9cb6-e2066dca587b
85d5d83c-ddee-4a9e-9474-f33943c8415c
4044a79e-84be-4ce0-b4a8-582b9575­bab4
d732fd7f-eae2-458d-bab8-2081750c6c1b
previous arrow
next arrow

Rakentamisen sertifikaatti

Ser­ti­fi­kaat­ti­nu­me­ro: C-26530-23-21

Aidon osaa­jan tun­nis­taa Raken­ta­mi­sen ser­ti­fi­kaa­tis­ta. Ser­ti­fi­kaa­tin myön­tää Euro­fins Expert Ser­vices Oy.

Uudisrakentamista ulkorakennuksista pientalorakentamisen tarpeisiin

Teem­me uudis­ra­ken­ta­mis­ta pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin. Toteu­tam­me raken­ta­mis­ta sekä yksi­tyis­asiak­kail­le että esi­mer­kik­si yhteis­työs­sä talo­teh­tai­den kans­sa. Raken­nam­me osaa­vas­ti niin ulko­va­ras­tot, auto­ka­tok­set ja muut piha­ra­ken­nuk­set kuin terassitkin.

Rakennus- ja saneeraustyöt myös rahoituksella

Lue lisää pai­na­mal­la täs­tä.

Yhteistyökumppanimme teräsrakentamisessa

Rakennus- ja remontointityön loppusiivoukset yhteistyökumppaniltamme

Kun etsit luotettavaa tekijää remontillesi – Ota yhteyttä!