Kun Ren­gon Pito­pal­ve­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Eli­na Joki­nen miet­ti, kuin­ka voi­si paran­taa yri­tyk­sen raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuut­ta enti­ses­tään, kävi hän kes­kus­te­lun aihees­ta työ­po­ru­kan kes­ken. Yri­tyk­sen talon­mies ehdot­ti ylä­poh­jien tar­kis­ta­mis­ta ja tähän tar­tut­tiin. 

Ylä­poh­ja­töi­hin eri­kois­tu­nut ter­va­kos­ke­lai­nen Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy kävi kar­toit­ta­mas­sa ylä­poh­jan ja täs­sä yhtey­des­sä huo­mat­tiin, että ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tet­tä oli ylä­poh­jas­sa pai­koin jopa alle kym­me­nen sent­tiä, joten läm­pö­hä­vik­ki ylä­poh­jas­ta oli mer­kit­tä­vä. 

Kar­toi­tuk­ses­sa huo­mat­tiin myös mui­ta kehi­tys- ja kor­jaus­koh­tei­ta ylä­poh­jan raken­teis­sa. Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy toteut­ti koh­tee­seen kat­ta­van ylä­poh­ja­sa­nee­rauk­sen. Sanee­raus­töi­nä uusit­tiin tuu­le­noh­jai­met, koro­tet­tiin ja paran­nel­tiin kul­kusil­lat ja puhal­let­tiin lisäe­ris­tet­tä niin, että eris­teen pak­suus täyt­tää tämän päi­vän vaatimukset.

- Täs­sä ylä­poh­jas­sa eris­teen mää­rä jopa vii­sin­ker­tais­tui joten tämän kokoi­ses­sa raken­nuk­ses­sa ener­gian­sääs­tö­jä voi tul­la eris­te­val­mis­ta­jan arvion mukaan tuhan­sia kilowat­ti­tun­te­ja vuo­des­sa, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Tee­mu Koree­mä­ki Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus Oy:stä.

Ren­gon Pito­pal­ve­lu suo­sii aina koti­mai­sia raa­ka-ainei­ta val­mis­taes­saan mau­kas­ta ruo­kaa ja mui­ta tar­joi­lu­ja, joten myös täs­sä pro­jek­tis­sa halut­tiin suo­sia koti­mais­ta tuo­tet­ta yri­tyk­sen arvo­jen mukai­ses­ti. Koti­mai­nen ja tur­val­li­nen, avain­lip­pu­mer­kit­ty ISO­VER Insul­Sa­fe® Puhal­lus­vil­la oli siis help­po valin­ta eris­teek­si. 

Iso­ver Insul­sa­fe on pai­nu­ma­ton, pala­ma­ton eris­te, joka voi­daan puhal­taa suo­raan van­han eris­teen pääl­le. Erin­omai­sen läm­mö­ne­ris­tys­ky­vyn lisäk­si se toi­mii myös tehok­kaa­na ääne­ne­ris­tee­nä. Myös ympä­ris­tö kiit­tää, kun ener­gian­ku­lu­tuk­sen hii­li­diok­si­di­pääs­töt pienenevät.

Ren­gon Pito­pal­ve­lun Eli­na Joki­nen on tyy­ty­väi­nen koko­nai­suu­teen. 

- Ener­gia­kus­tan­nuk­set vähe­ne­vät ja hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­nee, tuim­me lähi­seu­dun yri­tys­tä ja suo­sim­me koti­mais­ta - arvo­jem­me mukai­ses­ti.