Ylä­poh­ja­ra­ken­teis­sa voi olla ongel­ma ja puut­tei­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat suo­raan asu­mis­ter­vey­teen tai aiheut­ta­vat muu­toin ongel­mia raken­teis­sa. Näis­sä teks­teis­sä tar­kas­tel­laan muu­ta­mia ylä­poh­jan raken­teel­li­sia ongel­mia, joil­la on sekä asu­mis­ter­vey­del­li­siä, että raken­tei­den kan­nal­ta olen­nai­sia vaikutuksia.

Osa 1: Puut­teel­li­nen ylä­poh­jan tuuletus

Ylä­poh­ja­ra­ken­tei­ta voi rasit­taa ulko­puo­lel­ta tule­va kos­teus ja toi­saal­ta myös sisä­ti­lois­ta ilma­vir­ran (ilma­vuo­dot) ja dif­fuusion avul­la ylä­poh­jaan kul­keu­tu­va kos­teus. Täs­tä syys­tä ylä­poh­jan tuu­le­tus on raken­teen tek­ni­sen toi­min­nan ja kos­teus­tek­ni­ses­ti tur­val­li­sen raken­teen kan­nal­ta tär­keäs­sä asemassa.

Lähes aina ylä­poh­ja­ra­ken­ne on suun­ni­tel­tu tuu­let­tu­vak­si. Tuu­let­tu­vas­sa ylä­poh­jas­sa raken­nuk­sen ulko­puo­lel­ta ja sisäl­tä tule­va kos­teus tuu­let­tuu raken­tees­ta pois ennen kuin se aiheut­taa hait­to­ja raken­teel­le. Jos tuu­let­tu­vas­sa ylä­poh­jas­sa tuu­le­tus puut­tuu koko­naan tai on mer­kit­tä­väs­ti puut­teel­li­nen, on seu­rauk­se­na yleen­sä ylä­poh­jan raken­tei­den homeh­tu­mi­nen, kos­ka kos­teus ei pää­se pois­tu­maan.  Tämä on syy­tä ottaa huo­mioon myös lisäe­ris­tys­tä suun­ni­tel­taes­sa ja toteut­taes­sa. Tar­vit­taes­sa on val­mis­tau­dut­ta­va teke­mään ylä­poh­jas­sa muu­tos­töi­tä ennen eris­teen lisää­mis­tä, jot­ta lisäe­ris­tys voi­daan toteut­taa niin, ettei raken­teen tek­ni­nen toi­min­ta tai asu­mis­ter­veys vaa­ran­nu tulevaisuudessa.

Suo­sit­te­lem­me aina, että ylä­poh­jan räys­tään­suun­tai­nen tuu­le­tus­ra­ko on mah­dol­li­suuk­sien mukaan vähin­tään vii­si, mie­lui­ten kym­me­nen sent­tiä. Täl­löin var­mis­tu­taan sii­tä, että raken­ne tuu­let­tuu räys­tään kaut­ta riittävästi.

Kuvas­sa vir­heel­li­ses­ti toteu­tet­tu lisäe­ris­tys, ylä­poh­jan raken­teet eivät pää­se tuu­let­tu­maan, kos­ka vil­la tuk­kii tuuletuksen.

Kuvas­sa esi­merk­ki oikein toteu­teus­ta räys­tään suun­tai­ses­ta tuuletuksesta.

Täs­sä teks­tis­sä ei ole kaik­ki tie­to ylä­poh­jan tuu­let­tu­mi­ses­ta. Jos koti­si ylä­poh­jan tuu­le­tus­asiat mie­ti­tyt­tä­vät, ota mei­hin yhteyt­tä - kar­toi­te­taan tilan­ne, ja kat­so­taan, mis­sä kun­nos­sa ylä­poh­jan raken­teet ovat. Kaut­tam­me tila­tuis­sa lisäe­ris­tys- ja ylä­poh­ja­töis­sä voit luot­taa sii­hen, että raken­teen tek­ni­nen toi­min­ta ja asu­mis­ter­veys on meil­le tär­kein työ­tä mää­rit­tä­vä teki­jä.