Kaivuu- ja pihatyöt Hämeessä ja Uudellamaalla

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus hoi­taa tar­kas­ti ja tehok­kaas­ti moni­puo­li­set maan­ra­ken­nus­työt pihan muok­kauk­ses­ta oma­ko­ti­ta­lon poh­ja­töi­hin, 5t:lla Yan­mar Vio 57 kai­vin­ko­neel­la. Pal­ve­lui­tam­me hyö­dyn­tä­vät yksi­tyis­asiak­kaat, talo­yh­tiöt sekä raken­nus­liik­keet Hämeen ja Uuden­maan alueilla.

Salaojitus

Toi­mi­van salao­ji­tuk­sen tär­kein teh­tä­vä on pitää raken­nuk­sen perus­tuk­set ja sok­ke­li kui­va­na sekä hen­git­tä­vä­nä. Ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt salao­jat estä­vät kos­teu­den pää­syn raken­nuk­seen ja ennal­taeh­käi­se­vät raken­tei­den vau­rioi­tu­mis­ta ja eri­lais­ten mik­ro­bi­kas­vus­to­jen syn­ty­mis­tä. Jätä siis salao­jat ammat­ti­lais­ten huo­lek­si – me toteu­tam­me asian­tun­te­vas­ti niin van­ho­jen koh­tei­den salao­ja­re­mon­tit kuin uudis­koh­tei­den­kin salaojitukset.

Kun etsit ammattitaitoista maanrakentajaa

Pihatyöt

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös eri­lai­set kai­vin­ko­neel­la toteut­ta­vat piha­työt. Toteu­tam­me ket­te­räs­ti esi­mer­kik­si asfalt­ti­poh­jat ja nur­mi­tuk­set sekä muut pihan muok­kauk­set, kuten suu­rem­mat kuk­ka­pen­ger­ryk­set ja tasoitustyöt.

Muut kaivuutyöt

Mil­lai­sia maan­ra­ken­nus­pal­ve­lui­ta sitä tar­vit­set? Oli­pa kysees­sä sit­ten kaa­pe­lei­den kai­va­mi­nen, liit­ty­mis­työt tai jokin muu kai­vin­ko­ne­työ, älä epä­röi pyy­tää tarjousta!

Kaivuu- pihatyöt myös rahoituksella

Lue lisää pai­na­mal­la täs­tä.