Rakentamisen ja saneerauksen ammattilainen 

Ota yhteyt­tä

Hämeen Puhallus & Saneeraus – enemmän kuin rakennusliike

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus on puhal­lus­vil­lo­jen asen­ta­mi­seen, uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­seen sekä LVI-töi­hin eri­kois­tu­nut yritys.

Pal­ve­lem­me mie­lel­läm­me yksi­tyis­asiak­kai­ta, talo­yh­tiöi­tä sekä pie­niä ja suu­ria raken­nus­liik­kei­tä. Me panos­tam­me jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me työn laa­tuun ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen. Haluam­me, että asiak­kaam­me voi­vat olla aina sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­siä lopputulokseen.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kat­ta­vas­ti Kan­ta-Hämeen, Päi­jät-Hämeen ja Uuden­maan alueella.