Suurtehoimurointi Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla

Suur­te­hoi­mu­ril­la pois­te­taan tehok­kaas­ti eri­lai­set raken­nuse­ris­teet, maa-ainek­set ja pur­ku­jät­teet. Kaut­tam­me suur­te­hoi­mu­roin­ti omal­la kalus­tol­la Kan­ta-Hämeen, Uuden­maan ja Päi­jät-Hämeen alueilla. 

Suurtehoimuri eristeiden poistoon ja purkutyömaille

Suur­te­hoi­mu­ri sovel­tuu erin­omai­ses­ti eri­lai­sil­le raken­nus­työ­mail­le. Suur­te­hoi­mu­ril­la voi­daan esi­mer­kik­si pois­taa tur­val­li­ses­ti ja nopeas­ti eri­lai­set puhal­lus­vil­lat ja purut raken­nus­ten ylä- ja ala­poh­jis­ta ennen uusien eris­tei­den puhal­ta­mis­ta. Suur­te­hoi­mu­ria voi­daan hyö­dyn­tää myös pur­ku­työ­mail­la asen­ta­mal­la imu­ri esi­mer­kik­si kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­sa käy­tet­tä­vään murs­kai­meen. Täl­lä tavoin suur­te­hoi­mu­ril­la voi­daan käte­väs­ti imeä raken­nus­jä­te suo­raan säi­li­öön levit­tä­mät­tä likaa ja raken­nus­pö­lyä ympäristöön. 

Yläpohjan vanhat eristeet voidaan nopeasti ja tehokkaasti poistaa suurtehoimurilla. 

Suur­te­hoi­mu­roin­nin avul­la ylä­poh­ja­ra­ken­teis­ta voi­daan pois­taa kas­tu­neet, pai­nu­neet tai muu­toin käyt­töi­kän­sä pääs­sä ole­vat läm­mö­ne­ris­teet. Suur­te­hoi­mu­roin­ti on pöly­tön ja sel­kää sääs­tä­vä rat­kai­su, kun läm­mö­ne­ris­teis­tä (puru, hiek­ka, tur­ve, puhal­lus­vil­la yms.) halu­taan eroon. Me hoi­dam­me työn omal­la kalus­tol­la, “avai­met käteen” peri­aat­teel­la - luo­tet­ta­vas­ti ja varmasti.

Suurtehoimuri alapohjan saneerauksessa

Suur­te­hoi­mu­ri sovel­tuu hyvin myös talo­jen ala­poh­jien sanee­rauk­seen. Raken­nus­ten alla on usein huo­noa maa-aines­ta, joka aiheut­taa kapil­laa­ris­ta kos­teut­ta ala­poh­jaan. Kos­teus ja poh­jan alla ole­va jäte voi­vat aiheut­taa talon raken­tei­siin vaka­via kos­teus- ja homeon­gel­mia, jot­ka lisää­vät myös sisäil­maon­gel­mien ris­kiä. Van­ha maa-aines voi­daan kui­ten­kin pois­taa nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti tehok­kaan suur­te­hoi­mu­rin avul­la. Täl­lä tavoin voi­daan estää maa­poh­jas­ta nouse­van kos­teu­den syn­ty­mi­nen ja asen­taa esi­mer­kik­si suo­da­tin­kan­gas sekä leca­so­ra suur­te­hoi­mu­ril­la pois­te­tun huo­non maa-ainek­sen tilalle. 

Suurtehoimuroinnit myös rahoituksella

Lue lisää pai­na­mal­la täs­tä.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!