Ylä- ja alapohjan saneeraukset Hämeessä ja Uudellamaalla

Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus hoi­taa ris­ki­ra­ken­teet tehok­kaas­ti kun­toon. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me ala- ja ylä­poh­jien sanee­rauk­sis­sa Uuden­maan ja Hämeen alueilla.

Yläpohjan ongelmat

Ylä­poh­jan puut­teel­li­nen tuu­le­tus, huo­li­mat­to­mas­ti tii­vis­te­tyt läpi­vien­nit ja raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä ylä­poh­jaan jää­nyt jäte (eten­kin van­hois­sa talois­sa) ovat tyy­pil­li­siä ylä­poh­jan kos­teus- ja home­vau­rioi­den aiheut­ta­jia. Lisäk­si esi­mer­kik­si kul­kusil­lan puut­tu­mi­nen estää ylä­poh­jas­sa liik­ku­mi­sen, ylä­poh­jan sanee­raa­mi­sen sekä uusien eris­tei­den asen­ta­mi­sen. Kas­tu­neet tai muu­ten vau­rioi­tu­neet vil­lat ja mate­ri­aa­lit tai puut­teel­li­nen eris­tys puo­les­taan lisää­vät ylä­poh­jan kaut­ta tapah­tu­via lämpövuotoja.

Yläpohjan saneeraus

Ylä­poh­jan sanee­rauk­sel­la voi­daan var­mis­taa parem­pi lämmöneristävyys,
ener­gia­te­hok­kuus ja asu­mis­mu­ka­vuus sekä ehkäis­tä kos­teus­vau­rioi­ta ja nii­den aiheut­ta­mia sisäil­maon­gel­mia. Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus toteut­taa ylä­poh­jien kun­to­tar­kas­tuk­set ja tar­vit­ta­vat kor­jauk­set asian­tun­te­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Ylä­poh­jan sanee­rauk­sen yhtey­des­sä pois­tam­me tar­vit­taes­sa van­hat ja kos­teu­des­ta kär­si­neet eris­teet, tii­vis­täm­me ilman­vaih­to­ka­na­vien ja höy­ry­sul­ku­jen läpi­vien­nit sekä lisääm­me hor­min paloe­ris­teet. Lisäk­si paran­nam­me tuu­le­tus­ta uusil­la tuu­le­tus­put­kil­la ja asen­nam­me tuu­le­noh­jai­met puhal­lus­vil­lan liik­ku­mi­sen estä­mi­sek­si. Lopuk­si vaih­dam­me vie­lä tar­vit­taes­sa vau­rioi­tu­neet vil­lat uusiin.

Puhal­lus asennus

Alapohjan ongelmat

Puut­teel­li­ses­sa ala­poh­jas­sa pii­lee monia ris­ke­jä. Tuu­let­tu­van ala­poh­jan tuli­si nimen­sä mukai­ses­ti taa­ta riit­tä­vä ilman­vaih­to ja suo­ja­ta poh­jaa maas­ta nouse­val­ta kos­teu­del­ta sekä hait­ta­kaa­suil­ta. Poh­jan alla on kui­ten­kin vali­tet­ta­van usein huo­noa maa-aines­ta, joka aiheut­taa kos­teut­ta ala­poh­jaan. Kos­teus yhdis­tet­ty­nä riit­tä­mät­tö­mään eris­tyk­seen sekä poh­jan alla pii­le­vään jät­tee­seen aiheut­taa raken­tei­siin vaka­via kos­teuson­gel­mia ja mik­ro­bi­vau­rioi­ta sekä nii­den seu­rauk­se­na mer­kit­tä­viä sisäilmaongelmia.

Alapohjan saneeraus

Ala­poh­jan sanee­rauk­sel­la voi­daan piden­tää raken­tei­den elin­kaar­ta ja var­mis­taa asuk­kail­le ter­veel­li­nen ja tur­val­li­nen asu­mi­sym­pä­ris­tö. Hämeen Puhal­lus & Sanee­raus remon­toi ala­poh­jat tehok­kaas­ti ja asian­tun­te­vas­ti. Sanee­rauk­sen yhtey­des­sä mini­moim­me kapil­laa­ri­sen kos­teu­den syn­ty­mis­tä ja lisääm­me tuu­le­tusil­maa pois­ta­mal­la ala­poh­jas­ta van­haa orgaa­nis­ta maa-aines­ta suur­te­hoi­mu­roin­nil­la. Tilal­le lisääm­me esi­mer­kik­si leca­so­raa, joka toi­mii tehok­kaa­na kapil­laa­ri­kat­ko­na. Paran­nam­me ala­poh­jan tuu­le­tus­ta tar­vit­taes­sa myös koneel­li­sel­la ilman­vaih­dol­la tai lisää­mäl­lä poh­jaan vent­tii­le­jä. Lopuk­si puhal­lam­me lisäe­ris­teek­si puhal­lus­vil­laa tai vaih­dam­me koko­naan uudet eris­teet lattiaan.

Puhal­lus asennus

Ylä- ja alapohjan korjaukset turvallisesti ja tehokkaasti